انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
Report Of The Meeting Of Experets On Iaslamic Management Center

حذف تصاویر و رنگ‌ها
Report Of The Meeting Of Experets On Iaslamic Management Center
Edited By:Syed Abdul Hamid Al-Junaid & Syed Aziz Anwar
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.85.fa
برگشت به اصل مطلب