انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
CORPORATE GOVERNANCE IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS

حذف تصاویر و رنگ‌ها

CORPORATE GOVERNANCE IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS

By: M.Umar chapra and Habib Ahmed

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.321.fa
برگشت به اصل مطلب