انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
ASSESSMENT OF THE PRACTICE OF ISLAMIC FINANCIAL INSTRUMENTS

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ASSESSMENT OF THE PRACTICE OF ISLAMIC FINANCIAL INSTRUMENTS:THE CASE OF IDB UNIT INVESTMENT FUND AND ISLAMIC BANKS PORTFOLIO

By: BOUALEM BENDJILALI

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.318.fa
برگشت به اصل مطلب