انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
AL-QIYAS(ANALOGY) AND ITS MODERNAPPLICATIONS

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AL-QIYAS(ANALOGY) AND ITS MODERNAPPLICATIONS

By: Muhammad Al-Mukhtar Al-Salami Grand Mufti Of The Republic Of Tunisia

Translated from Arabic by: Prof.Dr.Mohammad Hashim Kamali

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.315.fa
برگشت به اصل مطلب