انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
A MICROECONOMIC MODEL OF AN ISLAMIC BANK

حذف تصاویر و رنگ‌ها

A MICROECONOMIC MODEL OF AN ISLAMIC BANK

By:HABIB AHMED

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.312.fa
برگشت به اصل مطلب