انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
THE JA ALA CONTRACT AND ITS APPLICABILITY TO THE MINING SECTOR

حذف تصاویر و رنگ‌ها

THE JA ALA CONTRACT AND ITS APPLICABILITY TO THE MINING SECTOR

By: Dr.Boualem Bendjilal DISCUSSINO PAPER NO.14

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.310.fa
برگشت به اصل مطلب