انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE MUSLIM COUNTRIES

حذف تصاویر و رنگ‌ها

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE MUSLIM COUNTRIES

By:MONZER KAHF

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.309.fa
برگشت به اصل مطلب