انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation

حذف تصاویر و رنگ‌ها

Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation

By:Habib Ahmed

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.305.fa
برگشت به اصل مطلب