انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
ISLAMIC BANKING: ANSWERS TO SOME FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ISLAMIC BANKING: ANSWERS TO SOME FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

By: Mabid Ali Al-Jarhi and Munawar lqbal

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.302.fa
برگشت به اصل مطلب