انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
KEY ISSUES AND ECONOMIC IMPLICATIONS OF A UNIFFED EUROPEAN MARKET AFTER 1992 FOR OIC MEMBER COUNTRIES

حذف تصاویر و رنگ‌ها

KEY ISSUES AND ECONOMIC IMPLICATIONS OF A UNIFFED EUROPEAN MARKET AFTER 1992 FOR OIC MEMBER COUNTRIES:OPTIONS AND RESPONSE

By:M.A.MANNAN

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.300.fa
برگشت به اصل مطلب