انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
REGULATION AND SUOPER VISION OF ISLAMIC BANKS

حذف تصاویر و رنگ‌ها

REGULATION AND SUOPER VISION OF ISLAMIC BANKS

By:Umar Chapra and Tariqullah khan

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.106.299.fa.html
برگشت به اصل مطلب