انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
RESOLUTIONS AND RECOMMENDATIONS OF THE COUNCIL OF THE ISLAMIC FIQH ACADEMY 1985 - 2000

حذف تصاویر و رنگ‌ها

RESOLUTIONS AND RECOMMENDATIONS OF THE COUNCIL OF THE ISLAMIC FIQH ACADEMY 1985 - 2000

1.Islamic Development Bank Islamic Research and Training Institute JADDAH

2.Islamic Figh Academy JADDAH

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.296.fa
برگشت به اصل مطلب