انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
Islamic Socioeconomic Institutions And Mobilization Of Resources With Special Reference To Hajj

حذف تصاویر و رنگ‌ها
Islamic Socioeconomic Institutions And Mobilization Of Resources With Special Reference To Hajj.Managment Of Malaysia
By:Dr.Mohammad Abdul Mannan
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.106.fa
برگشت به اصل مطلب