انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
Islamic Financial Instruments To Manage Short - Term Excess Liquidity

حذف تصاویر و رنگ‌ها
Islamic Financial Instruments To Manage Short - Term Excess Liquidity
Edited By:Osman Babikir Ahmed
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.106.103.fa.html
برگشت به اصل مطلب