انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
Financing Agriculture Through Islamic Model And Instruments:Practical Scenarios And Applicability

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
Financing Agriculture Through Islamic Model And Instruments:Practical Scenarios And Applicability
Edited By:Dr.Mahmoud A.Gulaid
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.101.fa
برگشت به اصل مطلب