انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
Drought In Africa:Policy Issues And Implications For Development

حذف تصاویر و رنگ‌ها
Drought In Africa:Policy Issues And Implications For Development
Edited By:Mahmoud A,Gulaid
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.100.fa
برگشت به اصل مطلب