انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات عربی
أدوات السیاسه النقدیه - ابزارهای سیاست پولی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
أدوات السیاسه النقدیه التی تستخدمها البنوک المرکزیه فی اقتصاد إسلامی
ابزارهای سیاست پولی « که بانک های مرکزی در یک اقتصاد اسلامی به کار می برند »
نویسنده : دکتر کامل حسین فهمی جده – مؤسسه ی تحقیقات و آموزش ( 1427 ه.ق./ 2006 م. )
کلیدواژه ها : سیاست پولی ، عملیات بازار باز ، نرخ تنزیل ، توزیع سود ، مرابحه ، مشارکت ، مضاربه ، حساب های جاری ، پول
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.105.77.fa
برگشت به اصل مطلب