انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب فارسی
نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی - معرفی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/10/17 | 

نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی (امکان نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی و روش آن)

پژوهشی تحلیلی در امکان نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی است در 2 بخش و مباحث فرعی فراوان. در بخش اول ضمن تعریف گزاره، معیارهای اعتبار تئوری‏ها از منظرها مختلف تحلیل شده و ویژگی مشترک نظریه‏های علوم اجتماعی و تفاوت آن با علوم طبیعی در نسبت با موضوع و خاستگاه اقتصاد اسلامی بررسی شده است.

نویسنده به دلیل تأثیرپذیری نظریه‏های علوم انسانی از اعتبار جوانب این مبحث را بحث نموده است.

بخش دوم به مباحث روش شناختی اختصاص دارد و در آن روش‏های نظریه‏پردازی در اقتصاد اسلامی تبیین شده است. در این میان نظریه اثبات‏گرایی، ابطال‏پذیری، روش‏شناسی فریدمن نقد و ارزیابی شده است.

ناشر:پژوهشکده حوزه و دانشگاه

نویسنده:حسن آقانظری

سال نشر:1385

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.104.731.fa
برگشت به اصل مطلب