انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
تجربه ی بانک های سودانی در تأمین بودجه ی بخش کشاورزی با ساختار پیش خرید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تجربه البنوک السودانیه فی التمویل الزراعی بصیغه السلم
تجربه ی بانک های سودانی در تأمین بودجه ی بخش کشاورزی با ساختار پیش خرید
 تهیه کننده : عثمان بابکر أحمد
 کلیدواژه ها : پیش خرید ، عقد پیش خرید ، سرمایه ، تأمین مالی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.42.fa
برگشت به اصل مطلب