انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
چارچوب شرعی ، اقتصادی و حسابداری پیش خرید در پرتو نگاهی کاربردی مطالعه ای تحلیلی و تطبیقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
الإطار الشرعی والاقتصادی والمحاسبی لبیع السلم فی ضؤ التطبیق العاصر
چارچوب شرعی ، اقتصادی و حسابداری پیش خرید در پرتو نگاهی کاربردی مطالعه ای تحلیلی و تطبیقی
مولف: دکتر محمد عبد الحلیم عمر
کلید واژه ها: معامله پیش خرید ، پیش خریدار ، سرمایه ، قیمت
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.38.fa
برگشت به اصل مطلب