انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
کالاهای عمومی و لزوم بازشناسی اندازه بهینه دولت اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کالاهای عمومی و لزوم بازشناسی اندازه بهینه دولت اسلامی
نویسنده:دکتر عبدالمجید شیخی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.254.fa
برگشت به اصل مطلب