انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
قسمت دوم بررسی جایگاه و عملکرد بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در ایجاد اشتغال

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
قسمت دوم :بررسی جایگاه و عملکرد بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در ایجاد اشتغال
نویسنده:محمد علی چیت ساز
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.212.fa
برگشت به اصل مطلب