انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
چالش ها و عناصر اصلی پردازش و سنجش نظریه اقتصاد اسلامی ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
چالش ها و عناصر اصلی پردازش و سنجش نظریه اقتصاد اسلامی ها
نویسنده:دکتر یدالله دادگز
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.100.145.fa
برگشت به اصل مطلب